Agenda


28-05-18: 20:00 - 22:00 Algemene Ledenvergadering
Locatie: Naarderheem zaal Meent 10
Algemene Leden Vergadering 2018

 

 

Hierbij nodigen wij alle aangeslotenen / leden bij het buurtplatform Remcom uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 28 mei a.s. om 20:30 uur In Naarderheem zaal Meent 10.

Komt U allen. De ledenvergadering is de plek om al uw vragen te stellen.

Het bestuur geeft graag antwoord en reageert op uw suggesties.

Er gebeurt veel in de wijk !

 

                                                           A G E N D A

 

1.         Opening door de Voorzitter

 

2.         Vaststellen agenda

 

3.         Goedkeuring van de notulen van 17 mei 2017

(zie website www.remcom.nl - RemCom -  Notulen  ALV)

 

4.         Financiële verantwoording 2017

            De kascommissie heeft alle stukken onderzocht en er volgt de verklaring.

            - verklaring van kascommissie over de cijfers van 2017

 - samenstelling kascommissie

 

5.         Conform statuten en huishoudelijk reglement vaststellen van

            - contributie

 - vacatiegelden

 

6.         Mutaties binnen het bestuur

 

7.         Terugkoppeling van wijkagent Robin Vlug inzake veiligheid en recente

            incidenten

 

8.         Toelichting door Britta Bouma op het “Duurzaam Remcom” initiatief.

 

9.         Rondvraag

 

10.      Sluiting

 

 

Er is gelegenheid voor een nazit met drankje !